SK vodní slalom České Budějovice

Zápis z valné hromady

Řádná valná hromada 2017 - zápis

 

Program

1.         Prezence a doplnění údajů členské základny, členské příspěvky

2.         Volba mandátové komise

3.         Volba návrhové komise

4.         Zprávy o činnosti a hospodaření (Jandová, Bican, Pruher, Weber, Kuna, Boček, Tesař, Burianová)

5.         Návrh činnosti na rok 2017 (organizace sportovní činnosti, financování, příspěvky, závody)

6.         Diskuze

7.         Vyhlášení významných sportovních výkonů

8.         Schválení plánu na rok 2017

9.         Zpráva mandátové komise

10.      Zpráva návrhové komise

 

Průběh (zapsal Jakub Bican)

 

Valná hromada oddílu proběhla dne 22.2.2017 na kanále. Pozvánka byla rozeslána e-mailem a prostřednictvím SMS dne 23. 1.2017 a dále šířena osobně mezi členy.

 

VH zahájil Jakub Prűher ve stanoveném čase 18hod. Po zvolení mandátové (Toncar, Švehlová, Krejčí) a návrhové (Bican, Weber, Jandová) komise a provedení prezence účastníků zjistila mandátová komise přítomnost pouze 20ti řádných členů s hlasovacím právem z 68 členů celkem s hlasovacím právem. VH tedy nebyla usnášeníschopná, byla ukončena a byla svolána mimořádná VH na 18.30.

 

Byla zahájena mimořádná VH a byl jednomyslně schválen program a komise tak, jak byly dříve zvoleny a schváleny na řádné VH. Dalšího vedení VH se ujal Jakub Bican.

 

Před VH byl doručena rezignace na funkci v kontrolní komisi od Šárky Purgerové, těsně před VH se funkce vdzal i Robert Tesař. Do programu mimořádné VH byl hlasováním zařazen bod – volba chybějících členů kontrolní komise.

 

Byly předneseny následující zprávy:

·         Souhrn činnosti klubu v roce 2016 (Jakub Pruher)

·         Hospodaření v roce 2016 (Monika Jandová)

·         Sportovní činnost (Oldřich Weber, Robert Tesař, Zdeněk Boček, Jakub Pruher)

·         Pořádání akcí (souhrn přednesl Jakub Bican)

·         Stav projektů na USD a v okolí (Monika Jandová a další členové VV)

·         Činnost kontrolní komise (Eva Burianová)

 

Písemně předložené podklady ze zpráv jsou přílohou zápisu, zde pár významných poznámek:

·         Jandová – hospodaření

o    Daří se navyšovat rezervní prostředky pro další rozvoj areálu (zejména loděnice) a spolufinancování grantových projektů.

o    Je problém s plánováním financí na rok vzhledem k nejistým dotacím a termínům dotací.

·         Pruher – činnost klubu

o    Velmi silný rozvoj členské základny - dětí.

o    Má zájem o spolupráci Vlasta Ouředník - bývalý trenér Dukly.

·         Weber

o    Info o činnosti SCM a vzniku SPS

·         Přípravka (Boček, Tesař, Krejčí)

o    Mnoho aktivních žáků

o    Funguje i především díky výpomoci mladých závodníků a trenérů

 

Byla představena aktualizovaná směrnice pro sportovní činnost klubu.

 

Byl přenesen plán aktivit a hospodaření na rok 2017.

·         Organizace závodní činnosti – stejně nastavená pravidla jako v roce 2016, aktualizovaná směrnice

·         Závody: Jarní slalomy, Letní slalomy, ECA, Lipno

·         Další blok loděnice z buňkového systému

·         Správa a provoz areálu

o    Základ kanalizace ve spolupráci s městem a povodím

o    Přípojky SK na kanalizaci

 

Diskuze

·         R. Tesař – požadavek na formalizaci činnosti na kanále. Zkušenosti s dosavadním zkušebním provozem jsou dobré. Námět na připojení stávajících pravidel ke směrnici.

·         Z. Boček – výzva všem členům k zasílání obsahu pro webové stránky – info ze závodů, fotky, atd.

·         Přidělení nové buňky/šatny – velmi pravděpodobně pro nejmladší (a nejpočetnější skupinu). Bude třeba vytvořit rozpis.

 

 

Návrhová komise přednesla zápis a ten byl jednohlasně schválen.

 

Zapsal Jakub Bican, dne 22.2.2017

 

 

Zpráva návrhové komise

 

1.       VH bere na vědomí:

·         Zprávy o činnosti přípravky, sportovní činnosti, SCM

·         Zprávy o hospodaření za rok 2016

·         Další informace přednesené na VH týkající se klubu a USD (pořádání akcí, projekty)

·         Zprávu o činnosti kontrolní komise

·         Aktualizovanou směrnici sportovní činnosti

 

2.       VH schvaluje

·         Plán na rok 2017

·         Pro: 20, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

 

3.       VH zvolila nové členy kontrolní komise

·         Martina Šedivá, Martin Toncar

·         Pro: 17, Proti: 0, Zdržel se: 0

 

 

Zapsal Jakub Bican

 

©SK vodní slalom České Budějovice - všechna práva vyhrazena | rss | design Jan Junek | realizace StachSW
ROP Jihozápad